Vedtekter

(Navn endring vedtatt på årsmøtet i Stavanger 06.04.2016)

§ 1: NAVN
Foreningens navn er på norsk:  Mitel User Group Norway, kalt MUGN.
Foreningen er registrert som forening/lag/innretning i enhetsregisteret i Brønnøysund.
Foreningens organisasjonsnummer er: 990 535 167.

§ 2: FORMÅL
Foreningen skal være et forum for gjensidig utveksling av erfaring på Mitel Technologies kommunikasjonsløsninger, inklusive kompatibelt utstyr og støttesystemer. Foreningen skal gjennom sine medlemmer øve påvirkning/krav mot leverandører. Foreningen skal informere sine medlemmer om utviklingen i markedet på produktene. Dette skjer på seminarer og via foreningens øvrige informasjonskanaler. Foreningen skal arbeide for kompetanseoppbygging blant sine medlemmer.

§ 3: MEDLEMSKAP
Foreningen har følgende kategorier medlemskap:

§ 3.1 Bedrifts medlemskap Bedrift som eier/leier en eller flere av Mitel Technologies kommunikasjonsløsninger. Med en bedrift forstås et offentlig eller privat virksomhet, institusjon eller stiftelse under én ledelse.

§ 3.2: Konsern medlemskap Konsern som eier/leier en eller flere av Mitel Technologies kommunikasjonsløsninger. Med et konsern forstås en offentlig etat eller flere virksomheter under felles etats- eller konsernledelse.

§ 3.3 Leverandør medlemskap Leverandører av Mitel Technologies kommunikasjonsløsninger, inklusive kompatibelt utstyr og støttesystemer, og andre utstyrsleverandører som ønsker å stå som medlemmer.

§ 3.4 Individuelt medlemskap Personlig medlemskap for enkeltpersoner som ikke passer inn under de øvrige kategorier av medlemskap, for eksempel frittstående konsulenter og selvstendig næringsdrivende.

§ 4: KONTINGENT
Kontingenten for de forskjellige medlemskategorier fastsettes av årsmøtet.

§ 5: STYRE
Styret skal bestå av 7-8 medlemmer inklusive leder som årsmøtet fastsetter/velger. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Styret velges på årsmøtet hvor lederen velges ved særskilt valg. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter valg. Ett av styremedlemmene skal ha særskilt ansvar for informasjon overfor foreningens medlemmer. Styret innkalles av lederen så ofte som det anses nødvendig, eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Protokollen skal godkjennes av styret. Minst 3 styremedlemmer må være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig.

§ 5.1 Styrehonorar Honorar til styremedlemmer og varamedlemmer foreslås av styret og fastsettes av årsmøtet,

§ 6: ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte holdes i tilknytning til det årlige seminaret i mars/april, dog senest i løpet av april om seminar ikke avholdes. Styret innkaller til årsmøte med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden, årsberetning, årsregnskap med revisors beretning, budsjettforslag, samt valgkomiteens innstilling. Regnskapsåret varer fra 1. januar til og med 31. desember.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.  Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Møterett har alle som i hht § 3 er definert som medlem. Stemmerett har alle medlemmer i hht §§ 3.1 og 3.2. Hver medlemsbedrift eller hvert konsern har kun én stemme på årsmøtet. Årsmøtet velger leder, styremedlemmer,  valgkomité og revisor. Styrets medlemmer velges for 2 år og slik at kun 3 styremedlemmer er på valg hvert år.  Valgbar til styret er foreningens medlemmer.

§ 6.1 Gjennomføring av årsmøtet:
Konstituering
Årsmøte konstitueres på følgende måte:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av tellekorps
6. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

Årsberetning
Regnskap og budsjett
Behandle forslag til årsmøtet
Behandle budsjett og fastsette kontingent

Valg
1. Valg av styremedlemmer
2. Valg av revisor
3. Valg av valgkomité

§ 6.2 Ekstraordinært årsmøte holdes etter enstemmig styrebeslutning eller når minst 1/3 av brukerforeningens medlemmer forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 2 ukers varsel.

§ 7: MEDLEMSINFORMASJON Informasjon til foreningens medlemmer skal skje via seminarer og foreningens øvrige informasjonskanaler.

§ 8: SAMARBEIDE MED INTERESSERELATERTE FORENINGER
Foreningen kan samarbeide med andre interesserelaterte foreninger med formål som kan berike/styrke brukerforeningens eget formål.

§ 9: OPPLØSNING
Foreningen kan oppløses etter 2/3 flertall på 2 påfølgende ordinære årsmøter. Eventuelle midler kan overføres andre tilsvarende foreninger/stiftelser eller tilfalle et veldedig formål i henhold til beslutning fastsatt på det siste årsmøtet.